ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD D5-B

Domovní čistírna odpadních vod D5-B slouží k čištění splaškových vod z malých individuálních zdrojů znečištění (např. RD). Je určena pro 2 – 6 trvale bydlících obyvatel. Vyznačuje se velkou spolehlivostí a malými nároky na obsluhu.

Popis funkce – Kvalita vody na odtoku
Jedná se o nízko zatíženou aktivační čistírnu s cyklickým provozem, gravitačním nátokem a čerpaným odtokem odpadních vod. Čistírnu tvoří jedna kruhová nádrž vyrobená z betonu s vodotěsnou úpravou, která může být umístěna pod i nad úrovní terénu. V čistírně je aktivovaným kalem odbouráváno organické znečištění a vyčištěná voda je periodicky odčerpávána. Potřebný vzduch do čistírny dodává dmychadlo s přerušovaným chodem. Čistírna D5-B je v základním provedení určena pro vypouštění vyčištěné vody do vodoteče. Může být ovšem technologicky doplněna tak, aby vyhověla podmínkám.

Výhody a nevýhody ČOV řady D-B

technický výkres.pdf

Výhody ČOV řady D-B
◾ navrženo s rezervou, robustní zařízení = dlouhá životnost
◾ není nutné se starat o čistotu dosazovací nádrže
◾ Uspořádání v jedné nedělené nádrži = snadná údržba + znovu-zprovoznění (odstávka)
◾ Čerpadlo, které je součástí technologie ČOV lze využít na přečerpávání kalů (není třeba fekál)
◾ neobsahuje mamutkové čerpadlo , které má malý výkon a náročnou údržbu
◾ Na elektrickém rozvaděči je na první pohled patrné v jaké fázi se ČOV nachází.

Nevýhody ČOV řady D-B
◾ na rozdíl od ČOV s dosazovací nádrží je zde čerpadlo a snímač hladiny navíc
◾ náročnější manipulace a doprava (betonová jímka)

Volba ČOV typu SBR v provedení D-B
Tato ČOV s přerušovanou činností využívá celou nádrž pro čistící nízko-zatěžovaný aktivační proces se simultánní aerobní stabilizací kalu. Po dosažení maximální hladiny nebo časového limitu je ukončena aerace a celá nádrž se využívá na oddělení kalu od vyčištěné vody. Tato výhoda při správné návrhové velikosti ČOV zajišťuje nezávislost odtoku na nerovnoměrnosti přítoku.

ČOV pracuje na základě systému technologieSBR

Tabulka parametrů ČOV
Jakost vyčištěné vody Maximální hodnoty
dle nařízení vlády*
Ukazatel Hodnota pro
optimální provoz Průměrná roční
hodnota “r” „p“ „m“
BSK5 10 mg/l 15 mg/l 40 mg/l 80 mg/l
CHSKcr 40 mg/l 80 mg/l 150 mg/l 220 mg/l
NL 15 mg/l 25 mg/l 50 mg/l 80 mg/l
* Nařízení vlády č. 61/2003 Sb.ve znění pozdějších aktualizací.