JÍMKY

Žumpa - bezodtoková nádrž, nutné pravidelně vyvážet
více zde

SEPTIKY

Septiky vícekomorové nádrže pro částečné čištění odpadní vody
více zde

ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD

Čistírna odpadních vod pro dokonale čistou vodu
více zde

Žumpa

Žumpa je jímka, která odpadní vodu nečistí, ale pouze shromažďuje. Je tedy nutné ji pravidelně vyvážet. Slouží pro zachycení a akumulaci odpadní vody z objektů, jako jsou například chalupy, chaty, různé provozovny, rodinné domky ale i obchody, dílny, restaurace, penziony a zemědělské stavby. Žumpy se tam, kde splaškové odpadní vody nebo vody se škodlivými látkami nelze odvádět do kanalizace s centrální čistírnou odpadních vod, nebo kde tyto odpadní vody nemohou být z ekonomických či jiných důvodů čištěny v samostatné malé čistírně odpadních vod. Žumpy jsou bezodtokové, vodotěsné nádrže, které se nesmí opatřovat odtokem nebo přelivem.

Žumpa musí být pravidelně kontrolována a vyprazdňována. Obsah jímky musí být likvidován v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí (odvozem na čistírnu odpadních vod, nebo dalšími způsoby uvedenými v ČSN 756081). Místo ukládání kalů musí být voleno tak, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí, v souladu s platnými právními předpisy.

Septik

Septik je usazovací nádrž na částečné čištění odpadní vody, která je rozdělena do několika komor, kterými postupně odpadní voda protéká. Mimo jiné i na počtu komor je závislá účinnost septiku. Čím více komor, tím se usazuje více nečistot a účinnost čištění je tak vyšší. I tak, ale septik v naprosté většině případů nedosahuje takové účinnosti aby mohl fungovat jako jediný mechanizmus čištění odpadních vod. Musí být doplněn o další stupeň čištění. Často se doporučuje doplnění například o zemní štěrkový či pískový filtr, který na septik navazuje a dostatečně vodu dočistí.

Takováto varianta se co do účinnosti vyrovná čistírně odpadních vod.V případě použití septiku je nutné mít povolení příslušného odboru životního prostředí, který stanoví podmínky pro jeho používání. Je nutné si nechat vypracovat projekt od projektanta vodohospodářských staveb. Toho řešení likvidace odpadních vod je dlouhodobě finančně méně náročné než žumpa.

Čistička odpadních vod

Domovní čistírna odpadních vod D5-B slouží k čištění splaškových vod z malých individuálních zdrojů znečištění (např. RD). Je určena pro 2 – 6 trvale bydlících obyvatel. Vyznačuje se velkou spolehlivostí a malými nároky na obsluhu.